• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2022 - Çocuk Eğitimi

Sosyal Gelişime Uygun Etkinlikler

Sosyal Gelişime Uygun Etkinlikler

Sosyal Gelişime Uygun Etkinlikler

Sosyal geliĢim, çocuğun içinde bulunduğu grupla ya da yaşadığı kültürdeki diğer bireylerle geçinebilmesi ve onlar gibi davranabilmesidir.

Çocuklar, bebeklik döneminden itibaren yaşam deneyimleri aracılığıyla kendini tanıma ve kabul etmeyi öğrenirler. Bu öğrenme sürecinde ailesi kadar dıĢ çevrenin de çok önemli rolü bulunmaktadır. Çocukların olumlu ilişkiler kurabilmesi, içinde bulunduğu toplumun bir üyesi olduğunu kavrayarak aktif, katılımcı ve yaratıcı bir kiĢilik yapısı kazanması için öncelikle sosyal gelişim yönünden dikkatlice planlanmış etkinliklere ihtiyaç vardır.
Sosyal gelişimi destekleyici etkinlikler yoluyla çocuklara kazandırılması amaçlanan beceriler:

Gelişim düzeyine uygun olarak problemleri nasıl çözebileceğini ve nasıl karar alabileceğini öğrenebilme
Diğerlerini ve kendini kabul edebilme ve değerli olduğunu anlayabilme
Olumlu benlik algısını geliştirebilme

ÖĞRENME FAALİYETİ

Bağımsız davranabilme, kendi hareketlerinin ve davranışlarının sorumluğunu taşıyabilme
Sosyal iletişim becerilerini geliştirebilme
Aile içindeki rolünü oynayabilme
Kuralların gerekliliğini anlayabilme
Kendi kültürünün geleneklerini fark edebilme
Toplum içinde yaşayan birey olarak kendini kabul edebilmesi
Dünyada farklı kültürlerin ve insanların olduğunu fark edebilme
Geçmişteki ve şu andaki toplumları öğrenebilme ve geniş bir çerçeve içinde iliĢkilerini anlayabilme
Liderlik ve grup ilişkilerini anlayabilme
Çevrenin insan yaşamındaki önemini anlama, çevresel problemleri araştırma ve problemlere çözümler üretebilme
Yeni teknoloji bilgisinin farkına varabilme
Sosyal gelişim ile ilgili etkinlikleri planlama ve uygulamada eğitimcilerin dikkat etmeleri gereken özellikler şunlardır:
Çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun, kendilerini rahat hissedebilecekleri güvenli ve bağımsız hareket etmeyi öğrenebilecekleri çevresel düzenlemeler yapmak
Çocukların kendini kabulünü sağlayıcı ve olumlu benlik kavramını geliştirmeye ilişkin destekleyici tavır ve tutumlar benimsemek
Başka çocuklarla ve yetişkinlerle birçok durumda iletişim kurmayı destekleyen, çocukların birbirlerini gerçek anlamda tanımalarına olanak veren ortamlar yaratmak
Çocukların toplumdaki değişik sosyal rollerin farkına varmalarını ve bu rollerin toplum için önemini anlamalarını sağlamak
Çocukların sorumluluk duygusunu kazanabilmelerine fırsat vermek
Çocukların seçim yapma ve karar verme becerilerini kazanabilmelerine fırsat vermek
Çocuklara bir grubun üyesi olduğunu fark ettirecek ve gruba uyumunu kolaylaştıracak ortamlar hazırlamak

Sosyal Gelişime Uygun Araç Gereçler

Etkiniğe ve etkinlik ortamına göre kullanılabilecek materyaller değiĢiklik göstermekle beraber kullanılabilecek araç ve gereçler Ģunlar olabilir: çeĢitli toplar, atlama ipleri, çıngıraklar, halat, müzik kutuları, araba ya da kamyon tekerleri, ses çıkartan tahta ve plastik oyuncaklar, çemberler, hareketli oyuncaklar, bez oyuncaklar, boş kutular, diş kaĢıma halkaları, kavram geliştirici oyuncaklar, basit bilmeceler ve tahmin oyunları, öykü kitapları ve masallar, bilgi kartları, küçük ev hayvanları, basit resim, harf ve sayı oyun vb.

Öğretmenin hazırlamış olduğu etkinlik ve ortamına uygun olan her türlü materyal, sosyal gelişim etkinlikleri için kullanabilir.

Sosyal Gelişime Uygun Etkinlik Planlama


Aşağıda sosyal gelişime uygun etkinlik örnekleriyle sosyal gelişim özelliklerine ilişkin değerlendirme ölçütlerini içeren tablolar verilmiştir. Etkinlik uygulamalarının ardından tabloları kullanarak çocukların sosyal gelişimleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.


Sosyal GeliĢime Uygun Etkinlik Örnekleri:

Etkinlik Adı: Arkadaşlık Halkası
Kazanım: Arkadaşlık ilişkilerini geliştirebilme
Materyal: Renkli fon kartonları, artık malzemeler, yapıştırıcı, makas, boya kalemleri
Uygulama: Renkli fon kartonlarına, çocuklardan el izlerini çizip kesmelerini ve süslemelerini (Kendi fotoğraflarını da yapıştırabilirler.) isteyip bunları pano üzerine yan yana dizerek çocuklarla birlikte arkadaşlık halkası oluşturunuz ve oluşturulan panoyla ilgili çocukların yorumlarını alınız.

Kaynak Megep

f t g m